Terms and conditions

ALGEMEEN DEEL

1. Toepasselijkheid

 1. 1.1  Deze gebruiksvoorwaarden (de Gebruiksvoorwaarden) zijn met ingang van 1 januari 2020 van toepassing op ieder gebruik van www.onlinesporthorses.com (de Website) (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie). Door het bezoeken van de Website van Online sport horses gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Online sport horses raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Online sport horses kan deze Gebruiksvoorwaarden van op enig moment wijzigen. Online sport horses raadt u dan ook aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen. Bij gebruik van onlinesporthorses.com betekent het dat u bekend bent met de algemene voorwaarden en deze accepteert. Wanneer u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, maak dan geen gebruik van de website en platform. Onder ‘Gebruiker’ wordt verstaan: de gebruiker die op welke manier dan ook gebruik maakt van de Website, het platform en/of overige diensten die via de Website worden aangeboden, hieronder wordt mede begrepen een adverteerder.
 2. 1.2  Het platform van Online sport horses is slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor

  toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer

  gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

 3. 1.3  In de Privacyverklaring van Online sport horses wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens en hoe uw privacy zoveel als mogelijk wordt beschermd wanneer u de Website Online sport horses

  gebruikt.

2. Diensten

 1. 2.1  Onlinesporthorses.com biedt op de website een platform waar adverteerders (een) (sport)paard(en) kan aanbieden middels advertenties met daarbij het beschikbaar stellen van gegevens, teksten, afbeeldingen, films, foto’s, links etc. waarbij Gebruikers informatie en contactgegevens kunnen verkrijgen die nodig zijn voor (het leggen van contact voor) de eventuele (verk)koop van een (sport)paard en of gerelateerde waren.
 2. 2.2  Zowel gratis als betaalde services kunnen beschikbaar zijn op de platformen van Online sport horses en onlinesporthorses.com. De Gebruiker kan de gratis services en inhoud niet uitbreiden, aanpassen of verplaatsen. Online sport horses heeft te allen tijde het recht om gratis aangeboden diensten op de platformen te wijzigen, nieuwe diensten gratis of tegen betaling beschikbaar te stellen en/of de levering van diensten stop te zetten zonder de Gebruiker/adverteerder kosten schuldig te zijn.

3. Niet toegestaan gebruik van de Website

 1. 3.1  De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website (waaronder e-mailadressen en/of telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten. Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Online sport horses. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Online sport horses is verkregen.
 2. 3.2  Tenzij Online sport horses daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven, is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, dan wel dit op enige andere wijze aan te passen en/of te gebruiken. Ook is het niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Online sport horses.

4. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

 1. 4.1  Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en/of andere problemen kunt u contact opnemen met Online sport horses via support@onlinesporthorses.com. Indien Online sport horses aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangt of om andere redenen van mening is dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kan Online sport horses indien zij daartoe aanleiding ziet om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overige Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Online sport horses kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:
  1. Online sport horses kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Online sport horses of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Advertenties of reacties; en/of
  2. Online sport horses kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.
 2. 4.2  Online sport horses kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Online sport horses binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in de Privacyverklaring van Online sport horses.

5. Aansprakelijkheid

 1. 5.1  Online sport horses kan niet garanderen dat de (teksten van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn. Ook kan Online sport horses niet garanderen dat de informatie op de website vrij zal zijn van fouten en actueel is en de aangeboden paarden of gerelateerde waren of diensten van goede kwaliteit zijn en/of eigenschappen bezitten die in de advertentie worden vermeld. Daarnaast kan Online sport horses niet garanderen dat de adverteerder een eventuele overeenkomst op juiste wijze zal uitvoeren.
 2. 5.2  Online sport horses is, zover de wet bepaalt, uitgesloten van elke vorm van aansprakelijkheid voor alle schade die de adverteerder, gebruiker en/of derden (kunnen) lijden onder meer als gevolg van gebruik van de website en/of diensten van Online sport horses. Online sport horses zal in geen geval aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade die is ontstaan uit handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst die is voortgekomen uit een op www.onlinesporthorses.com geplaatste advertentie.
 3. 5.3  Online sport horses kan niet garanderen dat de diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kan Online sport horses niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
 4. 5.4  Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 5. 5.5  Online sport horses sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker

  lijdt door:

  1. (i)  gebruik van de diensten van Online sport horses;
  2. (ii)  het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
  3. (iii)  onjuiste informatie op de Website;
  4. (iv)  afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
  5. (v)  wijzigingen in de diensten van Online sport horses of wijzigingen in of op de Website.
 6. 5.6  Als onherroepelijk vaststaat dat Online sport horses aansprakelijk is, is de totale aansprakelijkheid van Online sport horses bedraagt nooit meer dan de totale vergoeding die een adverteerder aan Online sport horses voor de dienst heeft betaald in de twaalf maanden voordat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed waarbij de administratie van Online sport horses leidend zal zijn, althans de totale aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook zal voor een Gebruiker nooit meer bedragen dan € 500 (zegge: vijfhonderd euro en nul eurocent).
 7. 5.7  Online sport horses is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade.
 8. 5.8  Online sport horses staat op geen enkele wijze in voor schade van derden, waaronder mede begrepen eventuele hulppersonen en/of ondergeschikten van Gebruiker. Gebruiker stelt Online sport horses volledig, onherroepelijk en

onvoorwaardelijk schadeloos voor eventuele aanspraken van derden als hier bedoeld. Daarnaast is de Gebruiker

zelf volledig aansprakelijk voor ieder juridisch en financieel nadeel dat voortvloeit uit gebruik van de Website.
5.9 Online sport horses is voor een tekortkoming aan de zijde van een door haar ingeschakelde partij, niet voor meer aansprakelijk dan het bedrag dat Online sport horses op dat moment aan deze derde partij aan kosten heeft betaald, althans het bedrag waarop Online sport horses de derde kan aanspreken als dat minder is, met dien verstande dat de aansprakelijkheid nimmer meer zal bedragen dan het bedrag als opgenomen in artikel 5.6. De administratie van

Online sport horses hiertoe is leidend.

6. Wijzigingen van de diensten en de Website

 1. 6.1  Online sport horses is ten allen tijde vrij om gebruikersaccounts en advertenties zonder opgaaf van redenen te wijzigen of te verwijderen, onder meer wanneer Online sport horses het vermoeden heeft dat deze in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden. Onlinesporthorses.com is de adverteerder of gebruiker in dat geval geen vergoeding verschuldigd.
 2. 6.2  Online sport horses kan haar diensten tijdelijk beperken als er gevaar is voor beveiliging van de server of voor het uitvoeren van technische maatregelen zonder schadeplichtig te worden.
 3. 6.3  Online sport horses is niet verplicht onderhoudswerkzaamheden aan te kondigen.

7. Websites en diensten van derden

7.1 De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Online sport horses heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u naar de desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

8. Overige bepalingen

 1. 8.1  Online sport horses betreft een eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende te Volendam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76928713.
 2. 8.2  Online sport horses wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker van de hand.
 3. 8.3  Online sport horses kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Online sport horses zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Online sport horses gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat

  eerder plaatsvindt.

 4. 8.4  Vernietiging of nietigheid van één of meer van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen laat de geldigheid

  van de overige bepalingen onverlet.

 5. 8.5  Indien Online sport horses een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingt, dan betekent dat niet dat Online

  sport horses afstand doet van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen.

 6. 8.6  Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk

  door Online sport horses zijn bevestigd.

 7. 8.7  Online sport horses is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die

  betrekking hebben op de diensten van Online sport horses over te dragen aan (een) derde(n). Gebruikers zullen

  hierover worden geïnformeerd.

 8. 8.8  Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
 9. 8.9  In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam

  bevoegd zijn. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Online sport horses zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

BIJZONDER DEEL

Indien de overeenkomst specifiek betrekking heeft het plaatsen van (een) advertentie(s), is naast het bepaalde in het Algemeen Deel het bepaalde in dit Bijzonder Deel van toepassing. Ingeval van strijdigheid prevaleren de specifieke bepalingen als opgenomen in het Bijzonder Deel.

9. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

 1. 9.1  Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot de naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.
 2. 9.2  Gebruiker zal slechts berichten plaatsen op en versturen via het platform met als doel het verkopen van paarden en/of aanverwante zaken. Gebruiker zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan potentiële kopers.
 3. 9.3  Door het aanbieden van gegevens op het platform, waaronder mede maar niet beperkt tot reacties, offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op het platform te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van zijn reactie, offerte, aanbiedingen en andere informatie op het platform afhankelijk is van een aantal factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaalde positionering.
 4. 9.4  Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op het platform gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving is en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegend, en dat hij de belangen en de goede naam van Online sport horses niet zal schaden. Gebruiker is ook verplicht om eventuele gezondheidsbeperkingen van het paard te vermelden.
 5. 9.5  Het aanbieden van meerdere paarden in één advertentie is niet toegestaan.

9.6 De
(a) materiaal dat in strijd is met enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of met deze

onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op het platform worden geplaatst:

Gebruikersvoorwaarden;

 1. (b)  materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade

  kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;

 2. (c)  materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy-rechten of

  waarmee andere rechten van Online sport horses of derden worden geschonden;

 3. (d)  materiaal dat naar de mening van Online sport horses in strijd is met de goede zeden of goede smaak,

  gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

 4. (e)  materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met

  de Dienst of het platform concurrerende of vergelijkbare dienst, website of platform;

 5. (f)  een advertentie die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming.
 1. 9.7  Online sport horses behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen, te verwijderen en/of in te korten. Online sport horses behoudt zich tevens het recht voor doch is daartoe niet verplicht om reacties, advertenties, opdrachten, reviews, voorstellen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van het platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
 2. 9.8  Overeenkomsten tussen Gebruiker en (een) derde(n) komen pas tot stand op het moment dat de derde(n) dit uitdrukkelijk aan Gebruiker heeft bevestigd. Online sport horses is bij overeenkomsten tussen Gebruiker en de derde(n) geen partij. Online sport horses kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de derde(n) om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Gebruiker om die werkzaamheden uit te voeren. Gebruiker vrijwaart Online sport horses volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk voor enige aanspraak van derden verband houdende met dergelijke zaken.
 1. 9.9  Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het platform door de Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor die zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen) van Gebruikers te verzamelen voor welk doel dan ook.
 2. 9.10  Indien Gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in artikel 9 van deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van 2.000 (tweeduizend euro en nul eurocent) per gebeurtenis, onverminderd het recht van Online sport horses om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen Gebruiker te nemen en/of volledige schadevergoeding te eisen.

10. Account en informatieverstrekking door Gebruiker

 1. 10.1  Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Online sport horses dient een account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op het platform, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.
 2. 10.2  Online sport horses kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen van Gebruiker. Gebruiker zal deze informatie op eerste verzoek aan Online sport horses verstrekken. Verstrekt Gebruiker de aanvullende informatie niet binnen 14 (veertien) dagen na het verzoek van Online sport horses , dan heeft Online sport horses het recht om het account te blokkeren totdat de opgevraagde informatie verstrekt is.
 3. 10.3  Een account wordt pas aangemaakt wanneer Online sport horses de aanvraag tot het aanmaken van een account schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd en daarmee heeft aanvaard. Gebruiker kan pas reacties plaatsen met het account als Online sport horses vastgesteld heeft dat Gebruiker voldoet aan de op dat moment geldende (kwaliteits)eisen.
 4. 10.4  Online sport horses is gerechtigd (het aanmaken van) een account en/of (het plaatsen van) een reactie, advertentie, opdracht, review, bieding en/of andere informatie door Gebruiker te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat Gebruiker niet voldoet aan de (kwaliteits)criteria van Online sport horses , dat er een vermoeden is dat Gebruiker in strijd handelt met de gemaakte afspraken of deze Gebruiksvoorwaarden en/of dat Gebruiker eerder misbruik van het platform heeft gemaakt.
 5. 10.5  Om toegang te krijgen tot het account wordt een wachtwoord aan Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn account en vrijwaart Online sport horses volledig, onherroepelijk en onvoorwaardelijk voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn account van de dienst is gemaakt.
 6. 10.6  Online sport horses is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang van het functioneren van de dienst.
 7. 10.7  Online sport horses biedt gebruikers ook de mogelijkheid tegen betaling standaard advertenties uit te breiden door middel van extra service opties. Door voor deze opties te kiezen kan de advertentie meer bezoekers trekken en meer publiciteit krijgen (dit is niet iets dat gegarandeerd kan worden). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tonen van de advertentie op de home page, social media en/of via een nieuwsbrief e.d. Deze opties zijn te kiezen bij het aanmaken van een advertentie of door de advertentie later te upgraden. Online sport horses bepaalt zelf hoe de advertentie wordt getoond op onze kanalen, hier heeft de gebruiker/adverteerder geen inspraak op.
 8. 10.8  Gebruiker verleent Online sport horses het recht advertentiegegevens en/of geüploade bestanden (gratis) te gebruiken voor het publiceren in online en gedrukte media/platformen. Hieronder valt ook het gebruik op andere websites, in een nieuwsbrief, apps, print, radio, televisiemarketingcampagnes e.d. Daarentegen zal Online sport horses de persoonsgegevens niet verkopen aan derden.
 9. 10.9  Gebruiker staat Online sport horses toe om de inhoud van (een) advertentie(s) te bewerken en/of aan te passen die ten goede komt/komen aan de Website.

11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. 11.1  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het platform behoren bij uitsluiting toe aan Online sport horses en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door Gebruikers is aangeleverd door het plaatsen van reacties, advertenties, opdrachten, reviews, voorstellen en/of anderszins.
 2. 11.2  Het is Gebruiker niet toegestaan het platform en/of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online sport horses, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.
 3. 11.3  Gebruiker garandeert dat de door hem op het platform geplaatste informatie, waaronder begrepen reacties, advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Gebruiker vrijwaart Online sport horses volledig, onherroepelijk en onvoorwaardelijk voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op het platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 12. Uitsluiting

12.1 Online sport horses behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de overeenkomst te ontbinden en Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het platform en de dienst, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:

(a) Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden;

(b) Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;

(c) Online sport horses een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat Gebruiker zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;

(d) Gebruiker een review plaatst over een verkooptransactie die door Gebruiker zelf is uitgevoerd of indien Gebruiker zich anderszins valselijk voordoet als afnemer van een aangeboden goed op het platform; 

(e) Gebruiker via de dienst commerciële of andere berichten verstuurt met een, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, ander doel dan het verkrijgen van reacties van andere Gebruikers en/of op enige andere wijze in strijd handelt met artikel 9.2 van deze Gebruiksvoorwaarden;

(f) Gebruiker in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving;

(g) Gebruiker de betaling van de aan het gebruik van de diensten van Online sport horses verbonden kosten op enige wijze tracht te omzeilen;

(h) Gebruiker niet (langer) voldoet aan de door Online sport horses gestelde (kwaliteits)eisen;

(i) Gebruiker (werknemers van) Online sport horses of (een) derde(n) onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Online sport horses is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Online sport horses gebruikt maakt, hacks, (internet)storingen, virusuitbraak e.d.

Artikel 14. Beveiliging

14.1 Online sport horses spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Online sport horses legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15. Duur en beëindiging overeenkomst

 1. 15.1  Elke overeenkomst met Online sport horses wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
 2. 15.2  De overeenkomst kan door Gebruiker op ieder moment worden opgezegd door een e-mail te sturen naar support@onlinesporthorses.com. Als Online sport horses een opzegproces ter beschikking stelt via het account,

  kan opzegging ook via die weg plaatsvinden.

 3. 15.3  Online sport horses heeft het recht om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een

  opzegtermijn van één maand. Online sport horses zal de opzegging via het account of per e-mail communiceren.

 4. 15.4  Indien Gebruiker in staat van faillissement geraakt of daartoe een aanvraag indient, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de gemaakte afspraken, heeft Online sport horses het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere

  ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van al haar rechten.

 5. 15.5  De beëindiging van de overeenkomst, op welke grond dan ook, ontslaat Gebruiker niet van de verplichting om de

  reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Online sport horses .

Artikel 16. Prijzen en betaling

 1. 16.1  Op de website onlinesporthorses.com kunt u gebruik maken van zowel betaalde als onbetaalde diensten. Zoals het plaatsen van een advertentie, het uitbreiden van de advertentie met extra service opties (opval mogelijkheden) of het aanmaken en onderhouden van een account e.d. De prijzen van deze diensten worden vermeld op de website en zijn prijzen inclusief de toepasselijke wettelijke omzetbelasting en/of overige van overheidswege opgelegde belastingen, tenzij anders aangegeven.
 2. 16.2  De verplichting tot betaling van eventuele kosten gelden vanaf het moment dat van de bijbehorende dienst gebruik wordt gemaakt of wanneer deze dienst wordt verlengd. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Online sport horses gerechtigd het account te blokkeren c.q. de dienst te verwijderen en alsnog het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Dit geldt ook wanneer afschrijving via automatische incasso niet kan worden uitgevoerd en/of wordt herroepen ongeacht de reden. Bij opzegging van het account, een advertentie en/of bijbehorende diensten is geen restitutie mogelijk.
 3. 16.3  Wanneer de betaling niet tijdig wordt voldaan, is Online sport horses gerechtigd wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Online sport horses moet maken ter effectuering van haar rechten, komen voor rekening van Gebruiker/Adverteerder. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zal Online sport horses aansluiten bij het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten of een andere daarvoor in de plaats tredende regeling. Online sport horses behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor meer kosten te vorderen indien die werkelijk door haar zijn gemaakt.
 4. 16.4  De elektronische facturen worden beschikbaar gesteld via het account. Ook worden facturen voor diensten die kosten met zich mee brengen per email verzonden naar het opgegeven emailadres.
 1. 16.5.  Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso. Daartoe dient Gebruiker na totstandkoming van de overeenkomst Online sport horses te machtigen op de wijze zoals op het platform vermeld. Indien Online sport horses op het Platform andere betaalmethoden aanbiedt, kan de betaling ook op die wijze plaatsvinden. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bijvoorbeeld bij een ontoereikend saldo, is Online sport horses gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.
 2. 16.6.  Alle betalingen door Gebruiker aan Online sport horses worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande factu(u)r(en) van Online sport horses, ongeacht enige andere aanduiding door Gebruiker.
 3. 16.7.  Enig beroep door Gebruiker op opschorting, verrekening en/of aftrek is niet toegestaan.